Avtalsvillkor Bridgemill Hemma

1. Allmänna villkor

Efter att kunden gjort sin första inbetalning till Bridgemill AB (hädanefter kallat Bridgemill) äger kunden rätt att ta del av och nyttja tjänsten ”Bridgemill Hemma”.

Tjänsten ”Bridgemill Hemma” avser den tekniska lösningen för kundens hemsida, det domännamn kunden valt att registrera, upp till 10 e-postadresser som Bridgemill  upprättat åt kunden samt support för felanmälan rörande den tekniska lösningen, e-post och domänhantering. 

Kunden accepterar och förbinder sig att följa dessa allmänna villkor i och med att första betalning inkommer till Bridgemill. Arbetet med att upprätta tjänsten ”Bridgemill Hemma” påbörjas då första betalning från kunden inkommit till Bridgemill.

Den som ingår avtal med Bridgemill intygar på heder och samvete att denne har juridisk rätt att ingå avtal, d v s är myndig och har rätt att teckna avtal för den organisation denne företräder i avtalet.

1.1 Priser

Alla priser anges inklusive moms. Aktuellt pris är det som vid tidpunkten för tecknande av tjänsten Bridgemill Hemma, eller vid automatisk förlängning av avtalet presenteras på Bridgemills webbplats för tjänsten Bridgemill Hemma, https://willandsfastigheter.se. Specialfunktioner och ändringar i den tekniska lösningen för tjänsten Bridgemill Hemma ingår ej i priset, utan debiteras enligt vid tecknande av tjänsten Bridgemill Hemma, eller automatisk förlängning av avtalet  gällande prislista för tilläggstjänster. 

1.2 Betalningsvillkor

Bridgemill tillämpar förskottsbetalning, då tjänsten startas först när kunden gjort sin första inbetalning och denna registrerats på Bridgemills konto. Kunden ska göra månatliga inbetalningar enligt avtal. Vid utebliven betalning kan Bridgemill med omedelbar verkan häva detta avtal och stänga tjänsten Bridgemill Hemma för kunden (se ytterligare villkor under punkten 1.5 Uppsägning/hävande av avtal i förtid).

1.3 Domännamn

Bridgemill registrerar på kundens önskemål det domännamn där kunden vill ha tjänsten Bridgemill Hemma, med förutsättning av kundens önskade domännamn inte redan finns registrerat. Kunden godkänner genom dessa avtalsvillkor också avtalsvillkoren som anges för domäner på https://www.loopia.se/pdf/loopia_allmanna_villkor.pdf. Kunden godkänner genom dessa avtalsvillkor även villkoren som anges på https://internetstiftelsen.se/app/uploads/2019/02/registreringsvillkor-se.pdf gällande .se-domäner, i det fall kunden valt att registrera en .se-domän. Kunden själv är ansvarig för innehållet på domänen. Bridgemill kan inte hållas ansvarig eller skadeståndsskyldig för innehåll som publiceras på domänen. Domänen registreras i kundens namn.

1.4 Avtalstid

Alla avtal som tecknas mellan kunden och Bridgemill tecknas för en period om minst 12 månader. Därefter förlängs avtalet kvartalsvis om inte uppsägning inkommit från kunden. Vid uppsägning från kundens sida löper avtalet ut när innestående avtalsperiod tar slut, med förutsättning att uppsägning inkommit till Bridgemill minst 30 dagar innan innestående avtalsperiods slutdatum. Detta med förutsättning att inte Bridgemill hävt avtalet enligt punk 1.5. I det fall kunden önskar att webbplatsen stängs ner innan avtalsperioden är slut ska kunden fullfölja betalning enligt detta avtal tills innestående avtalsperiods slut, inom vilken minst 30 dagar återstår till avtalsperiodens slut vid tillfället för uppsägning från kundens sida. 

1.5 Uppsägning/hävande av avtal i förtid

Bridgemill äger rätten att häva detta avtal med omedelbar verkan i det fall kunden genom oaktsamhet eller vårdslöshet gör sig skyldig till brott mot dessa avtalsvillkor. 

1.6 Ansvarsbegränsning

Bridgemill ansvarar inte för innehållet som förmedlas på kundens webbplats i tjänsten Bridgemill Hemma och kan ej hållas skadeståndsskyldig för skada eller förlust i händelse av fördröjningar, avbrott eller liknande. Bridgemill kan ej hållas skadeståndsskyldig vid eventuella behöriga eller obehöriga intrång i Bridgemills eller underleverantörers datorresurser. Bridgemill skall inte heller på något sätt hållas skadeståndsskyldig för direkt eller indirekt förlust, följdskada innefattande bl a produktions- och inkomstbortfall, förlust av data, skada på annans egendom, anspråk för utomstående m m. 

1.7 Force majeure

Bridgemill skall vara befriat från skadestånd och andra påföljder om fullgörande av visst åtagande förhindras eller väsentligen försvåras av omständigheter som arbetskonflikt, blixtnedslag, eldsvåda, myndighetsbestämmelser eller annan offentlig reglering, fel i extern teleförbindelse eller allmän knapphet på transport, varor eller energi.

1.8 Ändringar av villkor

Dessa villkor gäller tillsvidare. Ändringar i avtalet kan göras löpande och uppdaterat avtal finns alltid att läsa på https://willandsfastigheter.se/avtalsvillkor-bridgemill-hemma. Bridgemill reserverar sig för eventuella felskrivningar i avtalet.

1.9 Överlåtelse av avtal

Detta avtal får inte överlåtas utan skriftligt godkännande från Bridgemill.

1.10 Tvist

Tvist kring tolkningar av detta avtal, som inte kan avgöras genom förhandlingar mellan kunden och Bridgemill, ska avgöras i svensk domstol.

2. Särskilda villkor för tjänster som ingår i Bridgemill Hemma

I tjänsten Bridgemill Hemma ingår domännamn, upp till 10 e-postadresser för den valda domänen samt utrymme på webbhotell där hemsidan lagras.

2.1 Webbhotell med utrymme där hemsidan lagras

Med hjälp av underleverantörer som Bridgemill väljer ut tillhandahåller vi utrymme där kundens webbplats lagras. Lagringsutrymmet för webbplatsen uppgår till max 2 Gb. Behöver kunden mer utrymme kan detta ordnas mot en tillkommande kostnad som tillförs på månadsbeloppet utifrån vid tillfället för begäran gällande prislista för tilläggstjänster.

2.2 Service och underhåll

Avbrott i tjänsten Bridgemill Hemma kan förekomma p g a planerade driftstopp eller oförutsedda tekniska problem som drabbar underleverantörer till Bridgemill, i tjänster som krävs för att tjänsten Bridgemill Hemma ska fungera.

Planerade driftstopp sker i första hand på lördagar och söndagar mellan kl. 00:00 – 10:00, men kan i undantagsfall behöva göras på andra tider. Om avvikelser från dessa tider är aktuella informeras kunden i förväg av Bridgemill via https://hemma.bridgemill.se. Vid planerade driftstopp, såsom vid uppgraderingar av tjänsten, kan kunden ej kräva någon kompensation för tiden då tjänsten är otillgänglig. 

I det fall icke planerat driftstopp uppstår åtar sig Bridgemill att, under kontorstid 08-17 måndag-fredag,  snarast och skyndsamt åtgärda problemet som uppstått. I det fall icke planerat driftstopp varar i mer än fyra timmar under kontorstid (08-17 måndag-fredag) äger kunden rätt till avdrag på månadskostnad motsvarande 1 dag för varje timme (från och med timme 5) som det oplanerade driftstoppet pågår.

Tjänsten Bridgemill Hemma övervakas 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året. Felanmälan kan göras av kund dygnet runt via e-post. För support och felanmälan via telefon gäller kontorstid 08-17, måndag-fredag.

2.3 Begränsningar i Bridgemills åtagande

  • Bridgemill ansvarar ej för att avhjälpa fel i kundens tekniska utrustning. 
  • Kunden äger inte rätt till ersättning eller avdrag på månadskostnad vid planerade driftstopp.
  • I det fall kunden felanmäler på felaktiga grunder och kundens egen utrustning visar sig vara orsak till tekniska fel kan kunden komma att debiteras för den tid Bridgemill lagt ner på att avhjälpa problemet. I det fall så är aktuellt kan Bridgemill även kräva ersättning för resor och material.

2.4 Policy

Bridgemill förbehåller sig rätten att neka kunden detta avtal, om det visar sig att kunden vill förmedla ett budskap som är rasistiskt, oetiskt, olagligt, pornografiskt eller på annat vis kränkande. Bridgemill äger rätten att fritt avgöra om avtal ska ingås eller ej. I det fall kunden själv ges tillgång till att publicera innehåll äger Bridgemill rätten att göra kontroller av innehåll som publiceras via tjänsten Bridgemill Hemma och om innehållet visar sig bryta mot Bridgemills policy stänga ner tjänsten och häva avtalet.

2.5 Flytt till eller från annan leverantör

Vid flytt från annan leverantör kan det förekomma att kunden vill flytta sin befintliga domän till Bridgemill. Vid sådan flytt krävs att Bridgemill får tillgång till en auth-kod för domänen från den tidigare leverantören. Kunden äger inte rätt till ersättning från Bridgemill vid dröjsmål kring flytt från annan leverantör, där dröjsmålet beror på annan part än Bridgemill.

Vid flytt till annan leverantör ansvarar Bridgemill för att tillhandahålla auth-kod för kundens domän inom 24 timmar måndag-fredag.